Leg. naprapat

Vi naprapater arbetar med manuell medicin vilket innebär att vi arbetar med våra händer. Naprapaten är specialist på problem från skelett och muskler. Vi undersöker och diagnosticerar, vi förebygger, behandlar och rehabiliterar vid smärta, skador och spänningar i framförallt muskler och leder.

Vi behandlar med ett flertal olika tekniker: manipulation, mobilisering, artikulering (ledbehandlingar), massage, stretching, triggerpunktsbehandling (muskel och mjukdelsbehandlingar), stötvågsbehandling med mera.

Oftast behandlar naprapaten några gånger för att avhjälpa problemet (ev värk eller nedsatt rörlighet) och du som patient får oftast hemövningar för att både påskynda läkeprocessen och för att undvika återfall.

I och med att vi förebygger och behandlar funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödorganen, samt behandlar både muskler och leder, nås en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen. Denna helhetssyn är själva kärnan i naprapatin.

Naprapaterna är Sveriges största yrkeskår inom manuell (ortopedisk) medicin. Varje år söker omkring 250.000 nya patienter naprapatvård och det totala antalet behandlingar ökar kraftigt. Ökningen beror på att sjukvården remitterar fler och fler, samtidigt som många på egen hand upptäcker denna breda manuella vårdform.

Naprapatens helhetstänkande och behandling ger patienten effektiv smärtlindring och bättre rörlighet, samtidigt som målet är att förhindra att besvären återkommer. Behandlingen möjliggör också en snabbare återgång till arbetslivet efter sjukskrivning, vilket gör naprapatin intressant även i ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Hur naprapati kan förkorta vårdköer finns det vetenskapliga bevis för. En sammanfattning av forskningsrapporten ”Naprapati eller ortopedi för patienter i ortopedkö?” finns att läsa här.

Svenska Naprapatförbundet har drygt 850 medlemmar och arbetar med att främja naprapatin, stöd till forskning och fortbildning för medlemmarna. För medlemskap krävs examen från Naprapathögskolan i Stockholm eller motsvarande utbildning utomlands. I medlemskapet ingår också en patient- och ansvarförsäkring.

Legitimerade naprapater har en gedigen utbildning och goda kunskaper om rörelseorganen och deras sjukdomar. I Sverige utbildas naprapater vid Naprapathögskolan i Stockholm. Utbildning ges på heltid och tar fyra år.

Undervisningen innehåller såväl grundmedicinska som manuella, ortopediska ämnen. Redan tidigt under utbildningen börjar specilasiseringen mot manuell medicin. Själva grundutbildningen avslutas med ett examensarbete.

För att bli legitimerad naprapat måste man dessutom under ett år tjänstgöra som assistent inom hälso- och sjukvården. Det tar alltså fem år att utbilda sig till legitimerad naprapat.

NaprapatService i Halmstad är medlem i
SVNAP